דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות
new-x
cinema
background background

תקנון פעילויות פייסבוק

תקנון פעילויות פייסבוק

 1. הגדרות
  1. תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון זה להלן
  2. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים, לכלל הציבור
  3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון
  4. "עורכת הפעילות" – מובילנד בתי קולנוע בע"מ
  5. משתתף" – כל אדם מעל גיל 13 ,בעל פרופיל אישי פעיל באתר פייסבוק (www.facebook.com) אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה
  6. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באתר פייסבוק, אינם רשאים להשתתף בפעילות. משתתף המחזיק במספר פרופילים אישיים בפייסבוק רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות
  7. "פעילות" - פעילות אשר תתנהל מעת לעת, בין המשתתפים בדף הפייסבוק
  8. "תקופת הפעילות" – אלא אם נאמר מפורשות אחרת, הפעילות אינה קצובה בזמן ותמשך לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תהיה רשאית להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  9.  "הפרס" - הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או להמרה. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד הפייסבוק, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כמפורט להלן, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בפרס אשר יוגדר בעמוד הפייסבוק

2. אופן ההשתתפות בפעילות

1.2 על המשתתפים להיכנס בתקופת הפעילות לעמוד הפייסבוק, בו יוצגו מעת לעת נושאים שונים. המשתתפים יתבקשו להשיב בתקופת הפעילות על שאלה ו/או להוסיף תמונה ו/או המלצה ו / או לעמוד בתנאי הפעילות כפי שיוצגו בעמוד הפייסבוק

2.2 לאחר העלאת נושא הפעילות מטעם עורכת הפעילות בעמוד הפייסבוק, יתאפשר למשתתפים להגיב לנושא הפעילות באזור המיועד לכך ולזכות בכפוף לתנאי תקנון זה בפרס

2.3 האחריות על העלאת התכנים מטעם המשתתפים, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם

2.4 תנאי להשתתפות בפעילות הוא העלאת תוכן תקין אשר נוצר והועלה כדין לעמוד הפייסבוק בהתאם לאמור בסעיף זה. כל המעוניין להשתתף בפעילות, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי קליטת התוכן בעמוד הפייסבוק, או בקשר עם מחיקתו

2.5 יובהר כי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתפים ו/או תגובות משתתפים מעמוד הפייסבוק, אשר על-פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהשתתפותם ו/או תגובותיהם, כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע לפעילות בפייסבוק

2.6 משתתף, אשר פרטיו האישיים כפי שהוצגו באתר פייסבוק אינם מאפשרים פניה חוזרת אליו ו/או זיהויו על-ידי עורכת הפעילות, לא יחשב כמשתתף לצורך פעילות בעמוד הפייסבוק כאמור

new-x
מובילנד{{selectedTheaterName}}בחירת בית קולנוע
{{event.Name}}
{{event.Genres}} | {{event.LengthInMinutes}} ד' | {{event.MovieRating.Name}}

event picture
{{event.Dates.filter(function (obj) { return obj.Day == date; })[0].Day}}
לא נמצאו הקרנות